شفت آلمینیومی استیج هلندی

شفت آلمینیومی داخل شیارهای کنار استیج هلندی جا ساز می شود و کمک به هم سطح سازی استیج می نماید.